Jakie prawa ma rodzic w sprawie kontaktów z dzieckiem?

Picture of Janina Hanys
Janina Hanys
Jakie prawa ma rodzic w sprawie kontaktów

Rodzicielstwo to nie tylko obowiązki, ale także prawa, które mają na celu zapewnienie, że oboje rodzice mogą utrzymywać relację ze swoimi dziećmi, nawet po rozstaniu czy rozwodzie. Kontakty z dzieckiem są fundamentalnym elementem relacji rodzic-dziecko i są chronione prawnie. Poniżej przedstawiamy szczegółowo prawa rodzica w sprawie kontaktów z dzieckiem oraz jak te prawa są realizowane w praktyce.

1. Prawa rodzica w kontakcie z dzieckiem

Każdy rodzic ma prawo do regularnych kontaktów ze swoim dzieckiem. Prawo to nie jest ograniczone jedynie do rodziców, którzy mają pełnię władzy rodzicielskiej, ale dotyczy także rodziców, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są pozbawieni tej władzy. Regularne kontakty obejmują:

 • Spotkania osobiste: wspólne spędzanie czasu z dzieckiem, odwiedziny w miejscu zamieszkania dziecka lub poza nim.
 • Kontakty telefoniczne: regularne rozmowy telefoniczne, które pozwalają na utrzymanie więzi i bieżący kontakt.
 • Komunikacja elektroniczna: korzystanie z poczty elektronicznej, wideorozmów i innych form komunikacji online.

2. Ustalanie harmonogramu kontaktów

Harmonogram kontaktów jest kluczowym elementem zapewniającym regularność i przewidywalność spotkań. Rodzice mogą ustalić harmonogram kontaktów samodzielnie, w drodze porozumienia, lub w przypadku braku porozumienia, harmonogram może być ustalony przez sąd. Harmonogram powinien uwzględniać:

 • Czas i częstotliwość spotkań: konkretne dni tygodnia, weekendy, wakacje, święta i inne ważne daty.
 • Miejsce spotkań: określenie, gdzie będą się odbywać spotkania, czy w domu jednego z rodziców, czy w neutralnym miejscu.

3. Mediacja i sądowe rozstrzygnięcia

Gdy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie kontaktów z dzieckiem, mogą skorzystać z mediacji. Mediacja to proces, w którym niezależny mediator pomaga rodzicom wypracować wspólne rozwiązanie. Jeśli mediacja nie przyniesie efektu, konieczne może być złożenie wniosku do sądu. Sąd, rozstrzygając sprawy kontaktów, bierze pod uwagę:

 • Dobro dziecka: nadrzędnym kryterium jest zawsze dobro dziecka, jego potrzeby emocjonalne, zdrowotne i edukacyjne.
 • Relacje z obojgiem rodziców: sąd dąży do zapewnienia dziecku możliwości utrzymania bliskich relacji z obojgiem rodziców.

4. Ograniczenie i pozbawienie kontaktów

W pewnych sytuacjach sąd może ograniczyć lub całkowicie pozbawić rodzica prawa do kontaktów z dzieckiem. Taka decyzja jest podejmowana w przypadkach, gdy kontakty te mogłyby negatywnie wpłynąć na dobro dziecka. Przykłady takich sytuacji to:

 • Przemoc domowa: gdy istnieją dowody na to, że rodzic stosował przemoc wobec dziecka lub drugiego rodzica.
 • Nadużywanie substancji: gdy rodzic jest uzależniony od alkoholu, narkotyków lub innych substancji, co może stanowić zagrożenie dla dziecka.
 • Zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich: gdy rodzic w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki wobec dziecka.

5. Zmiana ustaleń dotyczących kontaktów

Rodzice mają prawo do zmiany ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem, jeśli okoliczności ulegną zmianie. Może to dotyczyć zmiany miejsca zamieszkania, zmiany pracy lub innych istotnych czynników. W takich przypadkach rodzice mogą:

 • Zawrzeć nowe porozumienie: samodzielnie uzgodnić nowe zasady kontaktów.
 • Złożyć wniosek do sądu: jeśli nie mogą dojść do porozumienia, mogą zwrócić się do sądu o zmianę istniejącego orzeczenia.

6. Egzekwowanie prawa do kontaktów

Jeśli jeden z rodziców utrudnia lub uniemożliwia kontakty z dzieckiem, drugi rodzic ma prawo do podjęcia kroków prawnych w celu egzekwowania swojego prawa do kontaktów. Może to obejmować:

 • Złożenie wniosku do sądu: o wydanie postanowienia zobowiązującego drugiego rodzica do umożliwienia kontaktów.
 • Zgłoszenie sprawy do kuratora sądowego: który może monitorować i kontrolować wykonywanie orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów.

7. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne

Kontakty z dzieckiem w trakcie separacji czy po rozwodzie mogą być trudne zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne może pomóc w przejściu przez ten trudny okres. Dzieci mogą korzystać z:

 • Terapia indywidualna: sesje terapeutyczne z psychologiem, które pomogą dziecku radzić sobie ze zmianami.
 • Terapia rodzinna: spotkania terapeutyczne z udziałem obojga rodziców i dzieci, które mogą poprawić komunikację i zrozumienie.

Podsumowanie

Prawa rodzica w sprawie kontaktów z dzieckiem są istotnym elementem ochrony relacji rodzic-dziecko, szczególnie w kontekście separacji i rozwodu. Regularne kontakty, harmonogram spotkań, mediacja, sądowe rozstrzygnięcia oraz wsparcie psychologiczne i pedagogiczne to kluczowe aspekty, które pomagają zapewnić, że dziecko utrzymuje bliską i zdrową relację z obojgiem rodziców. Zrozumienie i egzekwowanie tych praw jest kluczowe dla dobra dziecka i zapewnienia mu stabilności emocjonalnej w trudnych momentach życiowych.

Udostępnij ten post: